Transparent
Valsemøllen A/S
small-default

Handelsbetingelser for Valsemøllen A/S og VM Grossisten

Salgs- og leveringsbetingelser

Gyldighed

Nedenstående betingelser finder anvendelse ved alle tilbud, ordrer mv. vedrørende salg og leverancer fra sælger medmindre andet klart er aftalt mellem parterne. Købers eventuelle generelle indkøbsbetingelser o.l. er kun gældende, såfremt dette udtrykkeligt er aftalt mellem parterne og i så fald kun i det omfang indkøbsbetingelserne ikke er stridende mod nærværende betingelser.

Normer og specifikationer

Alle normer, specifikationer og blandingsforhold er normative og afvigelser berettiger ikke i sig selv til afslag eller erstatning.

Betaling

Erlægger køberen ikke betaling i rette tid, er sælgeren berettiget til uden varsel at standse enhver leverance og til at fordre renter af det skyldige beløb med 1,75 % pr. måned af det til enhver tid skyldige beløb. Sælger er berettiget til at modregne købers krav på eventuel bonus i sælgers uforfaldne krav mod køber.

Emballage

Paller og anden returemballage vil blive krediteret såfremt emballagen kommer retur i ren og god stand.

Ejendomsforbehold

De solgte varer forbliver sælgers ejendom indtil den fulde købesum er betalt.

Mangler og ansvarsbegrænsning

Såfremt der foreligger en mangel, foretager sælger efter eget valg udbedring, omlevering eller hel eller delvis tilbagebetaling af købesummen. Sælger hæfter ikke for indirekte tab som drifts- og avancetab. Medmindre sælger har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, kan købers erstatningskrav ikke overstige købesummen for den mangelfulde leverance. Sælger er berettiget til at afvise mangelkrav, som skyldes mangler ved leverancer til sælger, såfremt sælger giver køber transport i sælgers mangelsbeføjelser over for sin leverandør.

Reklamation

Reklamation skal ske straks efter køber har eller burde have konstateret en mangel, idet køber er forpligtet til at foretage behørig indgangskontrol af enhver leverance. Såfremt der ikke er reklameret straks over for mangler, der er eller burde være konstateret ved indgangskontrol eller i øvrigt inden 2 uger efter leverancens modtagelse, bortfalder købers mangelsbeføjelser vedrørende den pågældende leverance.

Forsinkelse

Såfremt der foreligger væsentlig forsinkelse, kan køber hæve købet. Kun forsinkelser på mere end 2 arbejdsdage anses som væsentlige.

Leveringshindringer af force majeure karakter

Sælger er ikke forpligtet til at levere eller betale erstatning til køber, såfremt levering hindres eller gøres uforholdsmæssig vanskelig eller bekostelig på grund af uforudsigelige forhold, der indtræffer efter aftalens indgåelse; som eksempler kan nævnes: Ændringer i afgifter, mobilisering, krige, konflikt på arbejdsmarkedet, dårlig høst (f.eks. usædvanlig tørke eller regn), blokade og maskinnedbrud.

Produktansvar

Sælger er kun ansvarlig for en produktansvarsskade hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelighed begået af sælger.

Lovvalg og tvister

Enhver tvist mellem parterne afgøres af de danske domstole ved sælgers værneting og under anvendelse af dansk materiel ret.

Købs- og leveringsbetingelser

Gyldighed

Nedenstående betingelser finder anvendelse ved alle tilbud, ordrer mv. vedrørende køb og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem partnerne. Alene nærværende betingelser er gældende mellem Køber og Sælger.

Leveringsbetingelser

Alle produkter skal som minimum være mærket på dansk med produktets navn, varenummer, produktionsdato, batchnummer, holdbarhed og vægt pr. kolli.

Varen er købt DDP Købers adresse Incoterms© 2000, medmindre anden leveringsadresse er aftalt.

Paller og anden returemballage skal leveres i ren og god stand for at blive krediteret.

Alle leverancer skal leveres på den ønskede leveringsdato i tidsrummet mellem kl. 7.00 og 13.30, fredag til kl. 13.00.

Sælgers forpligtelser

Sælger indestår for, at alle produkter, der leveres til Køber, er produceret i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning, forskrifter m.m.

Sælger er bekendt med, at de af partnernes leveringsaftale omhandlende produkter eller ydelser skal benyttes som fødevarer eller i produktionen af fødevarer og indestår for, at der i produktionen af disse produkter og levering heraf, er taget hensyn til de deraf afledte høje krav til kvalitet, leveringssikkerhed og sundhedskrav.

Sælger indestår endvidere for, at produkterne ikke er genetisk modificerede, ikke indeholder nogen form for genetisk modificerede materialer, samt at der ikke har været anvendt en gasteknologisk fremstillingsproces.

Sælger har det fulde ansvar for, at de leverede produkter lever op til de af Køber angivne specifikationer i ordren. Såfremt varerne ikke er i overensstemmelse med specifikationerne, er Køber berettiget til at afvise varerne. Sælger skal herefter udstede kreditnota på sådanne mangelfulde varer, give et forholdsmæssigt afslag i prisen på de mangelfulde varer svarende til varens reducerede værdi, eller erstatte de mangelfulde varer efter Købers valg. Køber har ret til at reklamere indtil holdbarhedstiden udløber. Køber er berettiget, men ikke forpligtet til, at foretage (stik)prøver ved varens modtagelse.

Misligholdelse

Misligholdelse foreligger, såfremt varerne ikke er overensstemmende med Købers specifikationer. Sådan misligholdelse medfører, at Køber har de i Købeloven angivne misligholdelsesbeføjelser, medmindre andet fremgår af nærværende betingelser.

Væsentlig misligholdelse foreligger, såfremt der foreligger væsentlig forsinkelse eller væsentlig mangelfuld levering mv. Køber har i den forbindelse, medmindre andet fremgår af nærværende betingelser, misligholdelsesbeføjelser i overensstemmelse med Købelovens regler.

Sælger forpligter sig til at friholde Køber for ethvert direkte og indirekte tab, som Køber måtte lide som følge af mangler ved de af sælger leverede produkter, eller som følge af Sælgers misligholdelse.

Såfremt Sælger måtte være forhindret i at foretage levering på grund af force majeure, er Sælger uden ugrundet ophold forpligtet til at informere Køber herom. Køber vil i så fald være berettiget til at annullere de efterfølgende leverancer, som herefter fragår i Købers eventuelle forpligtelser til at aftage de bestemte mængder fra Sælger jf. princippet om anticiperet misligholdelse. Opfylder Sælger ikke meddelelsespligten, foreligger der væsentlig misligholdelse, med de ovenfor anførte misligholdelsesbeføjelser for Køber til følge.
Force majeure er krig, indførselsforbud samt ved hændelig undergang af alle genstande af den art eller det parti, købet angår.

Sælger bekræfter at have tegnet produktansvarsforsikring på minimum DKK 10.000.000. Dokumentation herfor skal fremsendes på forlangende.

Lovvalg og tvister

Enhver tvist, der opstår i forbindelse med nærværende betingelser, afgøres efter dansk ret, bortset fra lovvalgsreglerne, ved Købers hjemting i Esbjerg.

Modtag vores nyheder direkte i din inbox!

Indtast dine oplysninger og klik “tilmeld” så er du med.

Jeg er bekendt med Valsemøllen A/S's persondatapolitik, og jeg kan til enhver tid afmelde mig modtagelsen af inspirationsmailen.

Søg på Valsemøllen